มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล จัดใหญ่งานการกุศล “สานฝัน..ปันน้ำใจ”มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มี.ค.นี้ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ


มลนธคณะพยาบาลศาสตร_มมหดล_จดใหญงานการกศล_สานฝนปนนำใจมอบเปนทนการศกษาแกนกศกษาคณะพยาบาลศาสตร_วนเสารท_16_มคน_ณ_โรงแรม_เดอะ_เบอรเคลย_ประตนำ

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์จากนายแบบ นางแบบและนักร้อง กิตติมศักดิ์ ได้แก่ สุวณา ปิยะพิสุทธิ์  นภ พรชำนิ

โสรัส อมาตยกุล อรุโณชา ภาณุพันธุ์ ดร. ทิพย์นารี อมาตยกุล เป็นต้น 


โครงการ “สานฝัน..ปันน้ำใจ” จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ