คุณ สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ


คณ_สวณา_ปยะพสทธ_รวมสมทบทนมลนธ_หนงสอพมพ_ไทยรฐ

เพื่อการศึกษาชมรมเพลินไทย สมัยนิยม มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ สราวุธ วัชรพล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ โดยมี สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ เข้าร่วมด้วย ที่ สนง.นสพ.ไทยรัฐ วันก่อน.