พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานโลห์ลูกกตัญญู 2561 แด่ สุวณา ปิยะพิสุทธิ์


พระองคเจาโสมสวล_พระวรราชาทนดดามาต_พระราชทานโลหลกกตญญ_2561_แด_สวณา_ปยะพสทธ

รำลึกถึงสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานโลห์ลูกกตัญญู 2561 แด่ คุณ สุวณา ปิยะพิสุทธิ์