คุณสุวณา ปิยะพิสุทธิ์ และ บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , PTT และนิตยาสาร Biz Focus ที่ให้การสนับสนุน บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด


คณสวณา_ปยะพสทธ_และ_บรษท_เจแปน_พาราไดซ_ทวร_จำกด_ขอขอบพระคณบรษท_ปตท_จำกด_มหาชน_PTT_และนตยาสาร_Biz_Focus_ทใหการสนบสนน_บรษท_เจแปน_พาราไดซ_ทวร_จำกด

คุณสุวณา ปิยะพิสุทธิ์ และ บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , PTT และนิตยสาร  Biz Focus ที่ให้การสนับสนุน บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด (Japan Paradise Tour Co., Ltd.) มีส่วนร่วมในการจัดทำข่าวพิเศษ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสยอดขายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บรรลุเป้าหมาย และสนับสนุน/นำไปสู่การพัฒนาด้านพลังงาน อย่างยั่งยื่น รวมถึงได้โปรโมท ATK , แอนติเจน แรพพิท เทส, ATK Labnovation ในครั้งนี้ด้วย