ด้วยความปลื้มปิติ คุณสุวณา ปิยะพิสุทธิ์ แสดงแบบต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราซกุมารี


ดวยความปลมปต_คณสวณา_ปยะพสทธ_แสดงแบบตอหนาพระพกตร_สมเดจพระกนษฐาธราชเจา_กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ_สยามบรมราซกมาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราซกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในงาน "ปีติ สิริสวัสดิ์ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา" ซึ่งมูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง และฟื้นฟูงานศิลปะ หัตถศิลป์ไทยในหลากหลายแขนง อันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่


โดยในงานมี ผู้แสดงแบบรับเชิญกิตติมศักดิ์ อาทิเช่น สุวณา ปิยะพิสุทธิ์, สุริยล ศรีอรทัยกุล, โสฬัส อมาตยกุล, สุเนตร คุณานันทกุล

โดยรายได้ สมทบทุนการกุศล มอบให้แก่บุตร-ธิดา สมาชิกสายใจไทย ที่ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ตลอดจนทหารและครูที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาพิจารณามอบทุนการศึกษา