คุณ สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา


คณ_สวณา_ปยะพสทธ_ประธานกรรมการ_บรษท_เจแปน_พาราไดซ_ทวร_จำกด_ไดรบการแตงตงเพอเปนเลขานการผทรงคณวฒ_ประจำคณะกรรมาธการการทองเทยว_วฒสภา

ในนาม บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด (โดยความร่วมมือทางธุรกิจกับ taraad.com) ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมาธิการ ท่องเที่ยว วุฒิสภา ที่กรุณาแต่งตั้งให้ คุณสุวณา ปิยะพิสุทธิ์ (ปราง) ดำรงตำแหน่ง เลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะกรรมการท่องเที่ยว วุฒิสภา มาใน ณ ที่นี้ด้วย…