นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย จัดงานดินเนอร์การกุศลแห่งปี ‘H! LIST 2023 ‘THE GLAMOUR OF NATURE’ CHARITY DINNER ฉลองเปิดตัวนิตยสาร ‘H! LIST 2023” พร้อมมอบรางวัลแก่เซเลบริตี้ และแขกรับเชิญกิติมศักดิ์ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม


นตยสาร_HELLO_ประเทศไทย_จดงานดนเนอรการกศลแหงป_H_LIST_2023_THE_GLAMOUR_OF_NATURE_CHARITY_DINNER_ฉลองเปดตวนตยสาร_H_LIST_2023_พรอมมอบรางวลแกเซเลบรต_และแขกรบเชญกตมศกด_ผอทศตนเพอสงคม

Hello Magazine H! List 2023 จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ และแขกรับเชิญกิติมศักดิ์  กว่า 200 ท่านตบเท้าร่วมพรมแดง รายได้จากการประมูลเข้าร่วมสมทบทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานสุดอลังการใน theme the Glamour of Nature อาทิเช่น ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี, ธีรพงศ์ จันศิริ, พัชรพิมล ยังประภากร, สุวณา ปิยะพิสุทธิ์, บรรเทิง ว่องกุศลกิจ, ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์