คุณสุวณา ปิยะพิสุทธิ์ (ปราง) ร่วมงานเลี้ยง Happy New Year 2024 ที่ พิพิธภัณฑ์ ชาโตว์ เดอ ลา พอร์ซเลน ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี


คณสวณา_ปยะพสทธ_ปราง_รวมงานเลยง_Happy_New_Year_2024_ท_พพธภณฑ_ชาโตว_เดอ_ลา_พอรซเลน_ฉลองเทศกาลแหงความสขสงทายป

พิพิธภัณฑ์ ชาโตว์ เดอ ลา พอร์ซเลน จัดฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี Happy New Year 2024  ในบรรยากาศยุโรปย้อนยุค โดยมีคุณสุวณา ปิยะพิสุทธิ์, มล ปุณญนุช เกษมสันต์, ดร.ธนพร ฟักเขียว ซึ่งในงาน มีจับสลาก และกิจกรรมต่างๆที่มาเติมความสุขความสนุกอย่างเต็มอิ่ม